چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
عنوان
عنوان
اخبار > عبدالحمید آکوچکیان
 


عبدالحمید آکوچکیان
عبدالحمید آکوچکیان
رزومه عبدالحمید آکوچکیان

نام: عبدالحمید        نام خانوادگی: آکوچکیان        نام پدر: رسول         شماره شناسنامه: 927

متولد: 1342     صادره از: اصفهان    تابعیت: ایران   مذهب: شیعه                  ah_akoochekian@yahoo.com

1-     شرح زندگینامه: با تأکید بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

·        تولد: حوالي ظهر پانزدهم خرداد ماه 1342، مصادف با 12 محرم 1383 ه.ق. هم‌زمان با قيام خونين آن روزگار، در شهر اصفهان.

·                    سال 57 كلاس دوم دبيرستان شروع درس‌هاي حوزه به طور پاره وقت.

·        مطالعه، تحقيق، فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، تأسيس مراكز فرهنگي، كتابخانه، امور خيريه، جهاد سازندگي، بسيج، فعاليت‌هاي فوق برنامه.

·                    سال 60 ديپلم در رشتة رياضي، ورود به  آموزش و پرورش و واحد‌هاي نوبنياد امور تربيتي.

·                    پاييز سال 60 مهاجرت به قم برای ادامه تحصیل حوزه.

·                    ورود به دانشگاه در سال 1363 با رتبة 37 در مهندسي الكترونيك دانشگاه صنعتي اصفهان.

·                    حضور در جبهه در عملیات های خيبر، والفجر مقدماتي، كردستان، والفجر 8، والفجر 9، كربلاي 4، كربلاي 5 و...

·        مجروحیت منجر به جانبازی در 5 اسفند 1364 در سحرگاه شب اول عمليات والفجر 9 در سليمانية عراق، در گردان خط شكن رسول اكرم(ص) لشكر ويژة شهدا.

·        پی گیری دروس خارج حوزه علمیه قم از 1373 تا 1384 و حضور جدی در فرایند آموزشی و پژوهشی به ویژه در حوزه فلسفه کلام و کلام جدید.

·        84 بازگشت به اصفهان و حضور در بخشهای فرهنگی (میراث فرهنگی) و دانشگاهی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری)/ تدریس و عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

2-    سوابق تحصیلی و اساتید مطرح

ب-1) آموزش عالي

1-    رشتة ديپلم: رياضي فيزيك/1360؛

2-    ورود به دانشگاه: 1363، با رتبة 37 (بدون استفاده از سهميه)؛

3-    رشتة تحصيلي: مهندسي الكترونيك (دانشكدة برق و كامپيوتر)

4-    محل تحصيل: دانشگاه صنعتي اصفهان؛

5-    فراغت از تحصيل: بهمن ماه 1373؛

6-     موضوع پايان نامه: «تحقق تبديل فوريه با شبكه‌هاي عصبي».


 

ب-2) حوزة علميه:

1-    ورود به حوزة علمية قم: 1360؛

2-    ورود به مدرسة امام خميني(س): 1361؛

3-    ورود به دورة سطح1(لمعه و اصول): 1363؛

4-  اساتيد برجستة اين دوره: فقه: حضرت آيت الله شيخ علي پناه اشتهاردي، مرحوم آقاي وجداني فخر. اصول: آقاي صالحي و سيد احمد خاتمي.

5-    ورود به سطح 2(رسائل و مكاسب و كفاية الاصول): 1365؛

6-  اساتيد برجستة اين دوره: مكاسب: استاد موسوي تبريزي، استاد پاياني و مرحوم استاد ستوده. رسائل: استاد اعتمادي. كفايه: مرحوم ستوده.

7-    ورود به درس خارج: 1369؛

8-  اساتيد برجستة اين دوره:فقه: حضرت آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي(9 سال). اصول: حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني(3 سال) و حضرت آيت الله جعفر سبحاني(1سال).

9-    ورود به سطح 3 حوزه 1385.

10-               موضوع پایان نامه سطح 3: نقد و بررسی تجربه گرایی دینی با تأکید بر اندیشة شلایر ماخر/دکتر علی شیروانی/ دکتر علیرضا قائمی نیا.

11-               فعاليت‌هاي كنوني: عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی/تحقيق و تدريس در دروس مرکز معارف دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

3- سوابق آموزشی:  تدریس بیش از 120 واحد درسی دروس معارف اسلامی در دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی اصفهان از سال 76 تاکنون.

4-  سوابق پژوهشی:

4/ الف - تأليف كتاب

1. در آمدي بر آسيب شناسي تبليغات ديني، دفتر تبلیغات اسلامی، 78

2. نسبت فضايي سپهرهاي حق و تكليف در ديدگاه برگزيدة امام خميني(س)، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 78

3. بازخواني منزلت زن در رويكردي كلامي، مطالعات زنان، مركز مديريت حوزه هاي علمية خواهران، 79

4. جهانی شدن و دین، فرصت ها و چالشها، فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 81

5. از ملكوت آسمان‌ها تا برهوت زمين، کلام جدید، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 81

6. باز خوانی عقلانیت معطوف به پیشرفت (مهندسی کلام دینی در تحقق یک متاپارادایم )، مرکز الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت، 93

7. علم و دین، اداره مشاوره، پرسش و پاسخ، 94

 

4/ب  -  مقالات منتشر شده علمی- پژوهشی

1. سياست علمي در نظام تحقيقاتي ايران، مجمع هماهنگي مراكز پژوهشي و آموزش عالي، گاهنامه-2، آذر73

2. يادداشت‌هايي در باب پلوراليسم ديني، يازدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي، 77

3. سلام! جهاني شدن، چهارمين كنگرة دين پژوهان كشور، 81

4. پيش‌فرض‌هاي كلامي توليد علم و نظريه پردازي، دبيرخانة نهضت آزاد انديشي و توليد علم، 82

5. يك گام بلند فراتر از اخلاق زيستي، همايش گفتگوي علم و دين، 84

6. احیای فکر دینی در چشم انداز گفتمان پیشرفت، همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خرداد89

7. «اشغال عراق و تغيير نقشة فرهنگي منطقه» (خاور ميانه پس از جنگ آمريكا عليه عراق/تأثير اشغال عراق بر مسائل فرهنگي منطقه)، همایش خاور میانه بزرگ/ دانشگاه اصفهان، بهار 83

8. احیای فکر دینی به مثابه «زندگی چون روش»، مجله سروش اندیشه، تابستان 83

9. «معناي ديدن و اکوتوريسم در دو نسبت نامتوازن»، مركز هم انديشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان، تابستان 1386

10. «از مهندسي پيش‌فرض‌ها تا توسعة دانايي محور»، توسعة دانايي محور - دانشگاه پيشاهنگ، دانشگاه بين المللي چابهار، پاييز83

11. «هنر در چشم انداز انسان جهاني و جهان انساني»، همايش«هنر و جهاني شدن»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاييز 83

12. «مردمسالاری خودویژه»، مجله سروش اندیشه، تابستان 82

 

5-  سوابق اجرایی/پژوهشی  (مديريت، داوري ـ سخنراني و ...)

1. توسعة دانش و فناوري در ايران، سخنرانی، دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي شريف تهران  83

2. هم انديشي و بررسي مسايل و مشكلات زنان، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان مركز مديريت حوزه هاي علمية خواهران       قم، 79

3. نهضت آزاد انديشي و توليد علم، سخنرانی، معاونت پژوهشي حوزة علمية قم، 82

4. عرفان، تجربة ديني و گفتگوي اديان، سخنرانی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 83

5. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سخنرانی، صدا و سیما با انضمام بسیاری از مراکز پژوهشی، تهران، 89

6. کارگاه معرفت شناسی اسلامی و فلسفة علم، ضیافت اندیشه استادان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 90

7. کارگاه معرفت شناسی اسلامی و فلسفة علم، ضیافت اندیشه استادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 91

 

6- فعاليت‌هاي اجرايي: همكاري در امور اجرايي دانشگاه ها و همكاري اجرايي با مراكز تحقيقاتي و  فعاليت در كميته‌هاي داخل و خارج از دانشگاه، ساير خدمات و ...

1. همکاری با دفتر نهاد علوم پزشکی اصفهان 87-86

2. معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 87-85

3. عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان 87-85

4. مسؤول دفتر نهاد دانشگاه صنعتی اصفهان   1387 تا1390

5. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 1390 تاکنون

6. مدیر تامین محتوای دروس معارف اسلامی، در معاونت آموزشی پژوهشی نهاد، 1393 تاکنون


خروج