شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب انقلاب اسلامی چرا؟
 


کتاب انقلاب اسلامی چرا؟
کتاب انقلاب اسلامی چرا؟
به گزارش پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ؛ کتاب «انقلاب اسلامی چرا؟» نوشته سیدمجید حسینی در 184 صفحه به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

 

به گزارش  پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ؛ کتاب «انقلاب اسلامی چرا؟» نوشته سیدمجید حسینی در  184 صفحه به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

بنابراین گزارش، سوال اصلی کتاب در خصوص این موضوع است که چرا انقلاب مردم ایران در سال 1357 سویه اسلامی یافت؟ یا حتی می‌توان به صورت سلبی پرسید که چرا انقلاب اسلامی ایران انقلاب مارکسیستی یا لیبرالیستی یا ... نشد، بلکه اسلامی شد و حتی به شکل‌گیری حکومت اسلامی منجر گشت؟

فصول شش‌گانه کتاب شامل مباحث زیر است: بنیادهای روش‌شناختی و نظری، امکان‌های گفتمانی قبل از انقلاب، شرایط سخت‌افزاری عصر انقلاب بهمن، شرایط مغزافزاری عصر انقلاب بهمن، شرایط نرم‌افزاری عصر انقلاب، رقابت گفتمانی ایدئولوژی اسلامی با ایدئولوژی‌های بدیل در سویه‌سازی انقلاب.


خروج