شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب حقیقت و تاثیر اعجاز
 


کتاب حقیقت و تاثیر اعجاز
کتاب حقیقت و تاثیر اعجاز
کتاب «حقیقت و تاثیر اعجاز» که توسط عباس فتحیه و جعفر آریانی تنظیم و تدوین شده است با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج و مرکز بین المللی نشر اسراء، منتشرشد.

این اثر گرانسنگ بر اساس تحقیقات و مطالعات عمیق قرآنی، فلسفی و عرفانی آیت الله جوادی آملی گردآوری و در پنج بخش کلی تنظیم شده است؛
در بخش نخست به کلیات بحث اعجاز از نظر امکان ذاتی و هماهنگی آن با نظام علّی و سازگاری آن با توحید افعالی و نظایر آن پرداخته شده است.

در بخش دوم با عنوان اعجاز، دلیل نبوت، از منظرهای مختلف به این بحث پرداخته و دلیل گرایش توده انسانها به معجزات الهی را یادآور گشته و عوامل بهره مندی و یا موانع استفاده از معجزه را متذکر می شود.

اقسام معجزه و انواع ان، نمونه های برتر اعجاز انبیاء و معجزه خالده و اعجاز جاودان قرآن از دیگر بخش های این کتاب می باشد که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و در پایان به شبهات مطرح شده در باب اعجاز پاسخ داده شده است.


خروج