شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها
 


کتاب فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها
کتاب فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها
کتاب «فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها» به قلم علی فضلی در ۲۱۴ صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي؛کتاب «فلسفه عرفان: ماهیت و مؤلفه ها» درصدد پی ریزی دانش فلسفه است که تا به امروز کسی به صورت دانش به آن نظر نینداخته و طرحی دانش واره برای آن نیفکنده و همچنین در مقام پاسخ به چیستی ماهیت و مؤلفه های دانش فلسفه عرفان است.

این پرسش چندین و چند مسئله خرد را در پی دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: فلسفه عرفان چه سازه علمی دارد؟ موضوع و مسائل آن چیست؟ ویژگی ها و روش های آن چیستند؟ گونه ها و نسبت آن با سایر علوم همگرا چیست؟ در حقیقت این پرسش ها اساس این کتاب اند که چه بسا در هیچ اثری به گونه ای منتظم پاسخ ندیده باشند؛ اما این اتفاق در این کتاب به قدر بضاعت نویسنده صورت گرفته است. فصول این کتاب عبارتند از:

فصل اول ـ چیستی فلسفه عرفان

فصل دوم ـ هستی فلسفه عرفان

فصل سوم ـ ماهیت موضوع و مسائل فلسفه عرفان

فصل چهارم ـ مآخذ و مسائل فلسفه تجربه عرفانی

فصل پنجم ـ مآخذ و مسائل فلسفه عرفان نظری

فصل ششم ـ مآخذ و مسائل فلسفه علم سلوک

 فصل هفتم ـ نسبت فلسفه عرفان با دانش های همگرا

منبع: طلیعه


خروج