شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > کتاب زن و خانواده؛ مباحث حقوقی
 


کتاب زن و خانواده؛ مباحث حقوقی منتشر شد
کتاب زن و خانواده؛ مباحث حقوقی
کتاب زن و خانواده؛ مباحث حقوقی مقالاتی است در موضوع زن و خانواده به کوشش حسینعلی بای در ۶۸۰ صفحه به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي؛ با توجه به اهمیت خانواده، امروزه بخشی از حقوق موضوعه، به مباحث مربوط به روابط بین زوجین، طلاق، نکاح و انحلال آن، نفقه، اشتغال زوجه، فرزندخواندگی، بلوغ دختران، شهادت زن، تعدد زوجات، حق حبس زوجه، قصاص و دیه زن، و... اختصاص یافته است.

کارآیی قواعد حقوقی، در حوزه خانواده، بسان کارکرد این قواعد در بسیاری از حوزه های فردی، کارکردی ناتمام و ناقص است. با وجود آنکه زن نیز بخشی از خانواده و یکی از ارکان آن است، عنوان مجموعه حاضر «زن و خانواده» انتخاب شده است، دلیل پرداختن و نگاه ویژه به زن، به دلیل اهمیت بسیار زیاد او از یک سو و نیز پاسخ به شبهاتی است که با انگیزه و اغراض متفاوت در موارد این رکن رکین خانواده القاء می شود.


خروج