شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠
عنوان
عنوان
اخبار > تلخيص كتاب تأملي در اصول كلي نظام، حقوق و آزادی های مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 


تلخيص كتاب تأملي در اصول كلي نظام، حقوق و آزادی های مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ضرورت آشنایی توده های مردم در ایران و نخبگان جامعه با قانون اساسی است.

http://cissi.ir/uploads/تاملی_در_اصول_کلی_نظام.pdf


خروج